pieniadz.pl

Gant Development SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

29-08-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynaradowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2014-08-29
GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
gant@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)
ECA Seredyński i WSpólnicy Sp.k. ul. Moniuszki 50 31-523 Kraków Nr 3115
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
I. Przychody ogółem 18 125 84 380 4 338 20 024
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 195 - 5 070 -3 397 -1 203
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -74 146 - 34 913 -17 745 - 8 285
IV. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -75 024 - 24 354 -17 955 - 5 779
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy -76 045 - 30 472 -18 199 - 7 231
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 245 38 879 2 452 9 226
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 229 - 1 895 -533 - 450
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 295 - 44 561 -1 985 - 10 575
IX. Przepływy pieniężne netto razem -279 - 7 577 -67 - 1 798
X. Aktywa razem 661 725 754 054 159 034 181 823
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 324 3 624 1 039 874
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 543 862 560 934 130 708 135 256
XIII. Kapitał własny 113 539 189 496 27 287 45 693
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 91 095 166 032 21 893 40 035
XV. Kapitał akcyjny 31 542 31 542 7 581 7 606
XVI. Liczba akcji w sztukach 31 542 100 31 542 100 31 542 100 31 542 100
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję -2,37 -2,15 -0,57 -0,51
XVIII. 2 ,89 5,26 0,69 1,27
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm