pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

11-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-11
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FERRO S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
32-050 Skawina
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przemysłowa 7
_ulica_ _numer_
+ 48 12 256 21 50 +48 12 276 76 07
_telefon_ _fax_
www.ferro.pl
_e-mail_ _www_
944-20-51-648 356375388
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162 461,0 141 266,8 37 087,3 34 171,1
II. Zysk z działalności operacyjnej 19 789,7 18 018,8 4 517,7 4 358,6
III. Zysk brutto 18 624,9 14 227,6 4 251,8 3 441,5
IV. Zysk netto 14 906,3 11 924,1 3 402,9 2 884,3
V. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 21 242 655 21 242 655 21 242 655 21 242 655
VI. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,70 0,56 0,16 0,14
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,70 0,56 0,16 0,14
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 302,3 12 796,3 3 265,0 3 095,3
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 743,2_ _613,2_ _397,9_ _148,3_
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _7 395,0_ _7 763,9_ _1 688,2_ _1 878,0_
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 5 164,1 4 419,3 1 178,9 1 069,0
XII. Pozycje bilansowe stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XIII. 30.06.2016 r, 31.12.2015 r. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r.
XIV. Aktywa, razem 353 377,8 321 024,4 79 850,4 75 331,3
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 153 933,2 126 978,6 34 783,3 29 796,7
XVI. Zobowiązania długoterminowe 51 932,1 57 206,7 11 734,7 13 424,1
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 102 001,1 69 771,9 23 048,5 16 372,6
XVIII. 199 444,6 194 045,8 45 067,1 45 534,6
XIX. Kapitał zakładowy 21 242,7 21 242,7 4 800,1 4 984,8


Dane finansowe w
EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:

-
poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdaniaz przepływów
pieniężnych - według średniego kursu wymiany stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego - odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. w
wysokości 4,3805 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
w wysokości 4,1341 PLN/EUR- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - odpowiednio według średniego kursu NBP na
dzień 30 czerwca2016 r. w wysokości
4,4255 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2015 r. w
wysokości 4,2615 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm