pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

05-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-05
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FERRO S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
32-050 Skawina
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przemysłowa 7
_ulica_ _numer_
+ 48 12 256 21 50 +48 12 276 76 07
_telefon_ _fax_
www.ferro.pl
_e-mail_ _www_
9442051648 356375388
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 80 885,0 70 286,3 18 569,1 16 940,9
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 10 514,8 9 976,3 2 413,9 2 404,6
III. Zysk _strata_ brutto 9 643,0 7 122,2 2 213,8 1 716,6
IV. Zysk _strata_ netto 8 111,6 5 959,9 1 862,2 1 436,5
V. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 21 242 655 21 242 655 21 242 655 21 242 655
VI. Zysk _strata_ na jedną akcje zwykłą _w zł/EUR_ 0,38 0,28 0,09 0,07
VII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,38 0,28 0,09 0,07
VIII. Przepływy piniężne netto z działalności operacyjnej _4 373,5_ _1 090,3_ _1 004,0_ _262,8_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _599,4_ _162,0_ _137,6_ _39,1_
X. Przepływy piniężne netto z działalności finansowej _1 929,7_ _4 114,4_ _443,0_ _991,7_
XI. Przepływy pieniężne netto, razem _6 902,6_ _5 366,7_ _1 584,7_ _1 293,5_
XII. Pozycje bilansowe stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XIII. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XIV. Aktywa, razem 344 471,2 321 024,4 80 702,7 75 331,3
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 261,8 126 978,6 33 329,1 29 796,7
XVI. Zobowiązania długoterminowe 54 353,3 57 206,7 12 733,9 13 424,1
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 87 908,5 69 771,9 20 595,2 16 372,6
XVIII. 202 209,4 194 045,8 47 373,6 45 534,6
XIX. Kapitał zakładowy 21 242,7 21 242,7 4 976,7 4 984,8


Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg nastepujących
zasad:1. poszczególne
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdaniaz przepływów pieniężnych - według średniego kursu
wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego - odpowiednio za okres od 1
stycznia do 31 marca 2016 r. w wysokości 4,3559 PLN/EUR oraz za okres od
1 stycznia do 31 marca 2015 r. w wysokości 4,1489 PLN/EUR;2.
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - odpowiednio według średniego kursu NBP na
dzień 31 marca2016 r. w wysokości 4,2684 PLN/EUR oraz średniego
kursu NBP na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 4,2615 PLN/EUR.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm