pieniadz.pl

Raport roczny R 2015

10-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-10
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FERRO S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
32-050 Skawina
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przemysłowa 7
_ulica_ _numer_
+48 12 256 21 50 +48 12 276 76 07
_telefon_ _fax_
www.ferro.pl
_e-mail_ _www_
944-20-51-648 356375388
_NIP_ _REGON_
BDO sp. zo.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 179 422,6 166 953,7 42 874,8 39 852,4
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 434,4 10 965,3 1 776,5 2 617,5
III. Zysk _strata_ brutto 15 678,4 21 402,5 3 746,5 5 108,8
IV. Zysk _strata_ netto 16 003,9 22 499,1 3 824,3 5 370,6
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 154,7 _28 311,4_ 2 426,6 _6 758,0_
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 701,5 21 230,3 2 796,2 5 067,7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _21 802,6_ _27 791,2_ _5 210,0_ _6 633,9_
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 53,6 _34 872,3_ 12,8 _8 324,1_
IX. Aktywa, razem 222 103,2 231 876,1 52 118,5 54 401,6
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 891,1 72 407,2 15 931,3 16 987,8
XI. Zobowiązania długoterminowe 21 084,9 13 383,5 4 947,8 3 140,0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 806,2 59 023,7 10 983,5 13 847,9
XIII. Kapitał własny 154 212,1 159 468,9 36 187,3 37 413,8
XIV. Kapitał zakładowy 21 242,7 21 242,7 4 984,8 4 983,9


Dane finansowe w
EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:poszczególne
pozycje sprawozdania z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdaniaz przepływów pieniężnych - według średniego kursu
wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego - odpowiednio za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2015 r. w wysokości 4,1848 PLN/EUR oraz za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 4,1893 PLN/EUR; -
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - odpowiednio według średniego kursu NBP na
dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 4,2615 PLN/EUR oraz średniego kursu
NBP na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 4,2623 PLN/EURRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm