pieniadz.pl

Eurotel SA
Aneks do umowy o linie wielozadaniową.

25-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Aneks do umowy o linie wielozadaniową.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 2dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że:
dniu dzisiejszym wpłynął podpisany Aneks Nr A4/5915/13/M/04 do umowy o linię wieloproduktową
Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku, podpisanej pomiędzy Bankiem Millenium SA z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186 a Emitentem.

W ramach zawartego aneksu do Umowy o linie wieloproduktową Bank z dniem 26.01.2016 roku przyznaje Emitentowi globalny limit w kwocie 9 mln (słownie: dziewięć milionów) złotych obowiązujący do dnia 25.01.2017 roku.

W ramach globalnego limitu Bank udziela:
-kredytu w kwocie 6 mln (słownie: sześć milionów) złotych , który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalność Emitenta,
-linie na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 6 mln (słownie: sześć milionów) złotych, która na dzień sporządzenia raportu jest w części wykorzystana i będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności.

Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne ustalone wg stawki WIBOR 1M powiększone o marzę Banku.

Szczegóły dotyczące umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku Emitent opublikował w raporcie bieżącym RB 32/2013 i ostatnich zmian do umowy w raporcie nr RB 5/2015.

Zabezpieczeniem wierzytelności jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

W ramach zawartego aneksu Emitent przedłożył w Banku aktualne zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z umową Emitent zobowiazany jest do zapewnienia pochodzących z działaności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 9 mln (słownie: dziewięć milionów) złotych miesiecznie.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązanym.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm