pieniadz.pl

Eurotel SA
Informacja o korekcie prezentacj danych w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 3 kwartał 2015 roku.

19-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-19
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Informacja o korekcie prezentacj danych w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 3 kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 6.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż dokonał korekty prezentacji danych w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 3 kwartał 2015 r.

Korekta dotyczy prezentacji przepływów pieniężnych wynikających z wypłaconej dywidendy ujętych w Jednostkowym Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, które pierwotnie wykazano w Przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej zamiast w Przepływach pieniężnych netto z działalności finansowej.

Szczegóły korekty prezentują tabele w załączonym pliku pod nazwą "Opis korekty prezentacji danych".Ponadto:

- w punkcie 18 Informacji Dodatkowej (Skonsolidowany Raport Kwartalny, strona 36) dokonano korekty informacji:

18. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

Jest:
W dniu 16.06.2015 r. Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 4.630.068,33 zł w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 3.748.255,00 zł przeznaczyło na wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 zł na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 881.813,33 zł przeznaczyło na kapitał zapasowy Spółki.
Ustalono dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2015 roku i datę wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2015 roku.

Było:
W okresie trzeciego kwartału 2015 r. nie miały miejsca tego rodzaju zdarzenia.

- w opublikowanym formularzu błędnie wskazano okresy prezentacji wybranych danych finansowych – poprawne okresy prezentacji danych to odpowiednio:
"od 01-01-2015 do 30-09-2015" oraz "od 01-01-2014 do 30-09-2014",

Spółka niezwłocznie opublikuje skorygowany Skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm