pieniadz.pl

Energoinstal SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

25-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-25
ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ENERGOINSTAL S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Roździeńskiego 188d
_ulica_ _numer_
+48 032 7357200 +48 032 7357257
_telefon_ _fax_
energoinstal@energoinstal.pl www.energoinstal.pl
_e-mail_ _www_
6340128877 271076705
_NIP_ _REGON_
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 296 153 410 341 67 607 99 258
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 759 9 900 1 086 2 395
III. Zysk _strata_ brutto 1 209 8 100 276 1 959
IV. Zysk _strata_ netto 644 6 533 147 1 580
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 837 -40 112 -1 104 -9 703
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -472 -15 773 -108 -3 815
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 463 19 902 -1 932 4 814
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 772 -35 983 -3 144 -8 704
IX. Aktywa razem _na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego _ 382 744 424 559 86 486 99 627
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego _ 236 909 265 359 53 533 62 269
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego _ 59 439 55 308 13 431 12 978
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego _ 177 470 210 051 40 102 49 291
XIII. Kapitał własny _na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego _ 145 835 159 200 32 953 37 358
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego _ 1 800 1 800 407 422
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 0,04 0,36 0,01 0,09
XVII. 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 8,10 8,84 1,83 2,08
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,50 0,65 0,11 0,16
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 340 149 955 21 080 36 273
XXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 975 3 205 223 775
XXIV. Zysk _strata_ brutto 3 831 5 748 875 1 390
XXV. Zysk _strata_ netto 3 836 5 516 876 1 334
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 847 -49 052 -1 106 -11 865
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 477 -687 794 -166
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 664 13 411 -1 750 3 244
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -9 034 -36 328 -2 062 -8 787
XXX. Aktywa razem 284 460 320 471 64 277 75 201
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 817 192 644 36 565 45 205
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 17 359 16 263 3 923 3 816
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 144 458 176 381 32 642 41 389
XXXIV. Kapitał własny 122 643 127 827 27 712 29 996
XXXV. Kapitał zakładowy 1 800 1 800 407 422
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18000000 18000000 18000000 18000000
XXXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 0,21 0,31 0,05 0,07
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,00 0,00 0,00 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 6,81 7,10 1,54 1,67
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,00 0,00 0,00 0,00
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,50 0,65 0,11 0,16
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm