pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Raport półroczny SA-P 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2016
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
data przekazania: 2016-08-31
ENERGOAPARATURA SA
_pełna nazwa emitenta_
ENAP Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-273 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Generała K. Pułaskiego 7
_ulica_ _numer_
032 728 54 92 032 728 54 11
_telefon_ _fax_
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
_e-mail_ _www_
6340128707 271169230
_NIP_ _REGON_
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_
Raport półroczny zawiera _należy wskazać właściwe_:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu _półroczne sprawozdanie z działalności emitenta_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 031 12 532 3 431 3 031
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 512 413 117 100
III. Zysk _strata_ brutto 457 374 104 90
IV. Zysk _strata_ netto 289 -136 66 -33
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 314 1 107 72 268
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -181 -370 -41 -89
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 31 7 7
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 164 768 37 186
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 22 486 21 682 5 081 5 169
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 743 6 153 1 298 1 467
Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XI. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 862 4 243 873 1 012
XII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16 743 15 529 3 783 3 702
XIII. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 994 4 040 902 963
XIV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 19 969 434 20 200 916 19 969 434 20 200 916
XV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,07 0,07 0,02 0,02
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,84 0,77 0,19 0,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm