pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 31.05.2016 r. wpłynęła do spółki obustronnie podpisana umowa z TAURON Dystrybucja S.A. Kraków, ul. Jasnogórska 11,. Oddział w Gliwicach na realizację zadania: pn. "Retransmisja sygnałów telemechaniki do systemu OSP – dostosowanie infrastruktury technicznej SE Wodzisław".

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym oraz harmonogramem realizacji robót, w terminie nie dłuższym niż do 31.03.2017 r.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.592.000,00 zł _słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych_ netto. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości na wykonane roboty, a także na dostarczane przez niego materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy i rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych przekraczających 10% wartości umowy:

- w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub, gdy Wykonawca odstąpi od umowy bez uzasadnionej przyczyny – kara wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto.
- w przypadku powierzenia robót Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego – 10% wartości umowy za każdorazowe naruszenie obowiązku
- w przypadku korzystania płatnego lub bezpłatnego z usług osób będących pracownikami Zamawiającego, zatrudniania tych osób, a także korzystania ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia udostępnionego - 10% wartości umowy za każdorazowe naruszenie obowiązku
- w przypadku przeniesienia wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, wynikających z umowy, a w szczególności ustanowienia na nich zastawu, bez pisemnej zgody Zamawiającego - 10% wartości umowy za każdorazowe naruszenie obowiązku
- w przypadku przeniesienia obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego - 10% wartości umowy za każdorazowe naruszenie obowiązku

Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm