pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Raport roczny SA-R 2015

21-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2015
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2016-04-21
ENERGOAPARATURA SA
_pełna nazwa emitenta_
ENAP Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
40-273 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Generała K. Pułaskiego 7
_ulica_ _numer_
032 728 54 92 032 728 54 11
_telefon_ _fax_
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
_e-mail_ _www_
6340128707 271169230
_NIP_ _REGON_
MW Rafin Sp. z o.o. Spółka komandytowa
_podmiot uprawniony do badania_
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 264 40 112 9 144 9 575
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 618 2 172 387 518
III. Zysk _strata_ brutto 1 531 2 176 366 519
IV. Zysk _strata_ netto 1 039 1 713 248 409
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 488 1 735 833 414
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -624 -570 -149 -136
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -944 -1 228 -226 -293
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 920 -63 459 -15
IX. Aktywa, razem 26 953 28 857 6 325 6 770
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 499 12 444 2 464 2 920
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 8 155 7 584 1 914 1 779
XII. Kapitał własny 16 454 16 413 3 861 3 851
XIII. Kapitał zakładowy 3 994 4 040 937 948
XIV. Liczba akcji _w szt._ 19 969 434 20 200 916 19 969 434 20 200 916
XV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,05 0,08 0,01 0,02
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,05 0,01
XVII. 0,82 0,81 0,19 0,19
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,82 0,19
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,05 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm