pieniadz.pl

Energoaparatura SA
: Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław – łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.

22-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
: Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław – łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach (jako Zamawiający) zawiadamia, iż w dniu 22.12.2015r. wpłynęła kolejna obustronnie podpisana umowa z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław (jako Wykonawca) na realizację zadania pod nazwą "Budowa linii kablowej 110 kV relacji SE ZABRZE oraz SE EC1 na potrzeby CHP Zabrze".
Wartość umowy wynosi 1.499.820,00zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100) netto.
Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 6.373.970,00zł netto.
Wszystkie wymagane informacje dotyczące umowy o największej wartości tj. na kwotę 4.668.000,00zł netto przekazaliśmy Raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 15.04.2015r.
Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt 5 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm