pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

18-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-18
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach (jako Wykonawca) zawiadamia, iż w dniu 18.12.2015r. pozyskaliśmy informację o obustronnie podpisanej umowie z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu(jako Zamawiający) na realizację zadania: "R-Biały Kamień modernizacja stacji 110/20/10 kV zadanie nr 100263"(0biekt) w trybie "pod klucz"(zaprojektuj i wybuduj)".
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 20.10.2017 r.
Wartość przedmiotu umowy wynosi : 11.490.000,00 zł (Słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na Przedmiot Umowy, w tym również na dostarczone przez niego materiały i urządzenia na okres 60 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego między innymi kary umownej, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto.
Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm