pieniadz.pl

Elektrobudowa SA
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

30-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu ELEKTROBUDOWA SA _"Spółka"_ dokonanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 kwietnia 2016 r., Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. powziął informację o zarejestrowaniu niżej wymienionych zmian Statutu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarejestrowane zmiany Statutu objęły jak niżej wskazano:
- dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki
"1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki."
otrzymało nowe brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności."

- dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt. 2.9.2. Statutu Spółki
"2.9.2. nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji w innych spółkach,"
otrzymało nowe brzmienie:
"2.9.2. nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji oraz zbycie udziałów/akcji w innych spółkach,"

- dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt. 2.9.10. Statutu Spółki
"2.9.10. tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.11. - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim albo innego aktu prawnego, który zastąpi w porządku prawnym to rozporządzenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,"
otrzymało nowe brzmienie:
"2.9.10. tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.11. – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy
z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości _przyjętych zgodnie z rozporządzeniem _WE_ nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości_. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki,".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm