pieniadz.pl

Elektrobudowa SA
Raport roczny R 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
ELEKTROBUDOWA SA
_pełna nazwa emitenta_
ELBUDOWA Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
40-246 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Porcelanowa 12
_ulica_ _numer_
_032_ 25 90 100 032 20 52 760
_telefon_ _fax_
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
_e-mail_ _www_
634-01-35-506 271173609
_NIP_ _REGON_
ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 204 228 1 064 485 287 762 254 096
II. Zysk z działalności operacyjnej 59 428 33 728 14 201 8 051
III. Zysk brutto przed opodatkowaniem 59 018 36 885 14 103 8 805
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 47 162 29 101 11 270 6 947
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 099 _96 391_ 25 115 _23 009_
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _3 472_ _4 907_ _830_ _1 171_
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _61 787 84 442 _14 765_ 20 157
VIII. Zwiększenie/zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 39 840 _16 856_ 9 520 _4 023_
IX. Aktywa trwałe 215 554 201 893 50 582 47 367
X. Aktywa obrotowe 682 952 710 891 160 261 166 786
XI. Aktywa, razem 898 506 912 784 210 843 214 153
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 19 958 20 429 4 683 4 793
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 483 949 545 497 113 563 127 982
XIV. Zobowiązania i rezerwy, razem 503 907 565 926 118 246 132 775
XV. Kapitał własny 394 599 346 858 92 597 81 378
XVI. Kapitał podstawowy _zakładowy_ 10 003 10 003 2 347 2 347
XVII. Liczba akcji _w sztukach_ 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
XVIII. 83,12 73,06 19,50 17,14


Poszczególne dane finansowe za 2015 i 2014 rok zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:a_ poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według kursu średniego ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień:- 31.12.2015 roku - 4,2615 zł/EUR,-
31.12.2014 roku - 4,2623 zł/EUR,b_ poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego:- od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku -
4,1848 zł/EUR,- od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku - 4,1893
zł/EUR.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm