pieniadz.pl

Program emisji obligacji

28-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Program emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Ed invest S.A. _"Spółka"_ informuje o przyjętym 28 czerwca 2016 r. programie emisji obligacji Spółki _"Program Emisji"_.

Program Emisji zakłada:

a_ emisje jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 20.000.000 PLN _słownie: dwadzieścia milionów złotych_ w ramach Programu Emisji o maksymalnej wartości nominalnej 20.000.000 PLN _słownie: dwadzieścia milionów złotych_,
b_ emisje obligacji będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2 zgodnie z art. 35 Ustawy o obligacjach, przez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób,
c_ obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu,
d_ o ile tak stanowić będą Warunki Emisji, określone seria lub serie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zostaną wprowadzone do obrotu w ramach ASO GPW na Catalyst,
e_ szczegółowe warunki emisji obligacji, a w tym rodzaj emitowanych obligacji, wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej, oprocentowania obligacji i wypłaty należnych odsetek, formy zabezpieczenia, a także informacje o planowanym wprowadzeniu obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, informacja o celach emisji lub ich braku, będą zawarte w warunkach emisji danej serii obligacji lub w propozycji nabycia obligacji danej serii,
f_ W warunkach emisji zostaną też określone pozostałe warunki, a w szczególności prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy,
Program Emisji Obligacji realizuje upoważnienie Zarządu przez Radę Nadzorczą do finansowania dłużnego do kwoty nie wyższej niż 20 000 000 zł.
Podstawa szczegółowa : § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm