pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 t.j._ _dalej: Ustawa_, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację stanowiącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 maja 2014 roku, aktualizowanej raportem bieżącym nr: 30/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku, 4/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku, 15/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku, 43/2015 z dnia 13 października 2015 roku.

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu z datą 31 maja 2016 roku przez spółki zależne od Emitenta [AGRO DUDA Sp. z o. o., AGROFERM Sp. z o. o., AGRO NET Sp. z o. o., AGROPROF Sp. z o. o., ROLPOL Sp. z o. o. oraz Polski Koncern Mięsny Dziczyzna Sp. z o. o. _dawniej: HUNTER WILD Sp. z o. o._] z Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Kredytodawca"_ Aneksów do umów kredytu w rachunku bieżącym _dalej: "Umowy Kredytowe"_.

Stosownie do postanowień § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r., poz. 133_, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje w odniesieniu do Aneksu do umowy o największej wartości _tj. Umowy kredytu w rachunku dla Klientów korporacyjnych zawartej pomiędzy AGRO DUDA Sp. z o. o. a Kredytodawcą na kwotę 18.300.000 zł_ _dalej: Aneks_.

Przedmiotem Aneksu jest zmiana terminu ostatecznej spłaty Kredytu przez przedłużenie go do dnia 31 maja 2017 roku.

Z treści Aneksu wynika ponadto, iż zabezpieczenie w postaci umowy poręczenia podpisanej przez Emitenta na kwotę 9.150.000 zł w treści zaakceptowanej przez Bank z terminem ważności nie krótszym niż 180 dni po dacie wygasania umowy zastąpione zostaje zabezpieczeniem w postaci weksla własnego in blanco wystawionego przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla na sumę zadłużenia wynikającego z Umowy, poręczonego przez Emitenta do kwoty 9.150.000 zł.

Ustanowiono dodatkowy warunek wykorzystania Kredytu w postaci złożenia w Banku weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w akapicie powyżej. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Banku z Umów Kredytowych, Emitent udzielił następujących poręczeń wekslowych:
1. w przypadku Aneksu do Umowy Kredytowej zawartego przez AGRO DUDA Sp. z o. o. z Kredytodawcą Emitent udzielił poręczenia wekslowego do kwoty 9.150.000 zł _słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_;
2. w przypadku Aneksu do Umowy Kredytowej zawartego przez AGROFERM Sp. z o. o. z Kredytodawcą Emitent udzielił poręczenia wekslowego do kwoty 1.650.000 zł _słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_;
3. w przypadku Aneksu do Umowy Kredytowej zawartego przez AGRO NET Sp. z o. o. z Kredytodawcą Emitent udzielił poręczenia wekslowego do kwoty 650.000 zł _słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_;
4. w przypadku Aneksu do Umowy Kredytowej zawartego przez AGROPROF Sp. z o. o. z Kredytodawcą Emitent udzielił poręczenia wekslowego do kwoty 378.000 zł _słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych_;
5. w przypadku Aneksu do Umowy Kredytowej zawartego przez ROLPOL Sp. z o. o. z Kredytodawcą Emitent udzielił poręczenia wekslowego do kwoty 550.000 zł _słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_;
6. w przypadku Aneksu do Umowy Kredytowej zawartego przez POLSKI KONCERN MIĘSNY DZICZYZNA Sp. z o. o. z Kredytodawcą Emitent udzielił poręczenia wekslowego do kwoty 2.550.000 zł _słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_.

AGRO DUDA Sp. z o. o., AGROFERM Sp. z o. o., AGRO NET Sp. z o. o., POLSKI KONCERN MIĘSNY DZICZYZNA Sp. z o. o. są spółkami zależnymi od Emitenta. Emitent posiada w ww. podmiotach 100% udziałów.
AGROPROF Sp. z o. o. oraz ROLPOL Sp. z o. o. są spółkami zależnymi od AGRO DUDA Sp. z o. o. 100% udziałów w ww. podmiotach posiada AGRO DUDA sp. z o. o. – spółka zależna od Emitenta.

Emitent wyjaśnia, iż łączna wartość poręczeń udzielonych przez Emitenta do Umów Kredytowych wraz z poręczeniami, o których mowa w raporcie bieżącym nr 7/2014, 30/2014, 4/2015, 15/2015, 43/2015 przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Ustanowienie zabezpieczeń opisanych w niniejszym raporcie stanowi konsekwencję uchylenia obowiązywania przepisów prawa dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego. Opisane powyżej Aneksy podlegają przekazaniu na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy warunkach jako zmiana informacji poufnej przekazanej przez Emitenta do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr: 7/2014, 30/2014,4/2015,15/2015 i 43/2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm