pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku biez˙a?cym – aktualizacja informacji poufnej

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – aktualizacja informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j_ _dalej: "Ustawa"_, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację stanowiącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 29/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. oraz aktualizowanej raportami bieżącymi nr: 2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., 34/2014 z 10 grudnia 2014 r., 37/2014 z 12 grudnia 2014 r., 2/2015 z 9 stycznia 2015 r. oraz 44/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
Zarząd Emitenta informuje tym samym o podpisaniu z datą 31 maja 2016 r. z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Kredytodawca"_ aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym _dalej: "Aneks"_.
Przedmiotem Aneksu jest:
1. przedłużenie terminu dostępności w złotych kredytu w rachunku bieżącym, z dotychczasowego: 30 maja 2016 r. na nowy: 31 maja 2017 r.
2. podwyższenie łącznego limitu wystawiania przez Bank gwarancji z dotychczasowego: 4 000.000 zł _słownie: cztery miliony złotych_ do maksymalnej kwoty 4.500.000 zł _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych_,
3. przedłużenie daty wystawiania gwarancji bankowych z dotychczasowej: 31 maja 2016 r. na nową: 31 maja 2017 r.
Emitent wskazuje tym samym, iż:
a_ ostateczna data spłaty Kredytu została ustalona na dzień 31 maja 2017 r.,
b_ okres dostępności gwarancji bankowej ustalony został do dnia 31 maja 2017 roku.

4. Ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci:
a_ weksla własnego in blanco wystawionego przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową upoważniająca Bank do wypełnienia weksla na sumę zadłużenia wynikającego z umowy, o treści zaakceptowanej przez Bank;
b_ weksla własnego in blanco wystawionego przez Bioenergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Grąbkowo wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 8.187.000 zł _słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych_, o treści zaakceptowanej przez Bank,
c_ weksla własnego in blanco wystawionego przez Agroferm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Grąbkowo wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 25.083.000 zł _słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych_, o treści zaakceptowanej przez Bank,
d_ weksla własnego in blanco wystawionego przez Agro Duda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Grąbkowo wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 41.952.000 zł _słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych_, o treści zaakceptowanej przez Bank.
Ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń stanowi konsekwencję uchylenia obowiązywania przepisów prawa dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego.

5. Ustanowienie dodatkowego warunku wypłaty kwoty Kredytu w zakresie wynikającym z Aneksu w postaci złożenia w Banku weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, o których mowa w pkt 4 powyżej.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż spółki: Agro Duda Sp. z o. o., Agroferm Sp. z o. o. oraz Bioenergia sp. z o.o. są spółkami zależnymi od Emitenta. Emitent posiada w ww. podmiotach 100% udziałów.
Opisany Aneks podlega przekazaniu na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy _aktualizacja informacji poufnej_, jako zmiana informacji poufnej przekazanej przez Emitenta do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 29/2013, 2/2014, 34/2014, 37/2014, 2/2015 oraz 44/2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm