pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

25-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402_1_ § 1 i 2, art. 402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 roku, o godz. 12:00, w Warszawie – w biurze Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2015 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
a_ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
b_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
c_ wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
d_ wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2015;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w roku 2015;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółkami zależnymi;
18. Zamknięcie Walnego ZgromadzeniaZarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna na podstawie art. 402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 01 czerwca 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@pkmduda.pl.
II. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
III. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt I powyżej_ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt II powyżej, akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
IV. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
V. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402_3_ Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej www.pkmduda.pl. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację _skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym_ o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: pelnomocnictwa@pkmduda.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2016 roku. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej _w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa_. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
VI. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VII. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.
VIII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 6 czerwca 2016 roku _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:
 na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_, tj. 6 czerwca 2016 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 w terminie pomiędzy 25 maja 2016 roku a 7 czerwca 2016 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
IX. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 17 czerwca 2016 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
X. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl.
XI. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pkmduda.pl.W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1. dotychczas obowiązującą treść Statutu Spółki,
2. treść proponowanych zmian Statutu Spółki,
3. treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki _z wyliczeniem zmian_. Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133_


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm