pieniadz.pl

PKM Duda SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

11-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-05-11
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
_pełna nazwa emitenta_
DUDA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-699 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kłobucka 25
_ulica_ _numer_
022 319 94 00 022 319 94 01
_telefon_ _fax_
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
_e-mail_ _www_
699-17-81-489 411141076
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 337 801 352 611 77 550 84 989
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 968 8 636 1 141 2 082
III. Zysk _strata_ brutto 2 519 6 234 578 1 503
IV. Zysk _strata_ netto 2 027 6 431 465 1 550
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - 11 229 9 852 - 2 578 2 375
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - 2 499 - 6 285 - 574 - 1 515
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej - 6 831 - 24 550 - 1 568 - 5 917
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem - 20 559 -20 983 - 4 720 - 5 057
IX. Dane prezentowane według stanu na 31 marca 2016 i 31 grudnia 2015 na 31.03.2016 na 31.12.2015 na 31.03.2016 na 31.12.2015
X. Aktywa, razem 708 136 728 330 165 902 170 909
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 331 906 352 864 77 759 82 803
XII. Zobowiązania długoterminowe 87 287 91 025 20 450 21 360
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 244 618 261 840 57 309 61 443
XIV. Kapitał własny 376 230 375 465 88 143 88 106
XV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 65 130 65 236
XVI. Liczba akcji _w szt._ 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVII. 0,07 0,23 0,02 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 13,53 13,51 3,17 3,17
XIX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 1 kwartał / 2016 1 kwartał / 2015 1 kwartał / 2016 1 kwartał / 2015
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 266 954 263 280 61 286 63 458
XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 875 1 985 890 478
XXII. Zysk _strata_ brutto 11 045 3 502 2 536 844
XXIII. Zysk _strata_ netto 9 404 3 632 2 159 875
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 11 165 15 970 - 2 563 3 849
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 225 - 4 326 1 200 - 1 043
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 7 529 - 20 071 - 1 728 - 4 838
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem - 13 469 - 8 427 - 3 092 - 2 031
XXVIII. Dane prezentowane według stanu na 31 marca 2016 i 31 grudnia 2015 na 31.03.2016 na 31.12.2015 na 31.03.2016 na 31.12.2015
XXIX. Aktywa, razem 476 476 485 443 111 629 113 914
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225 673 243 942 52 871 57 243
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 52 369 55 707 12 269 13 072
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 161 598 178 000 37 859 41 769
XXXIII. Kapitał własny 250 803 241 501 58 758 56 670
XXXIV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 65 130 65 236
XXXV. Liczba akcji _w szt._ 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XXXVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,34 0,13 0,08 0,03
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9,02 8,69 2,07 2,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm