pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z

29-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-29
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych _dalej: Ksh_ Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki - jako spółki przejmującej _dalej: spółka przejmująca_ ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi _dalej: spółki przejmowane_.

Ogłoszenie Planu Przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2_1_ Ksh. Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego _art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych_.

Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta _art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych_. Do Planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA sporządzoną dla celów połączenia _art. 499 § 4 K.s.h._, ponieważ Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Plan połączenia będzie opublikowany na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl, co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w ustawowym terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego _art. 365 § 1 ksh_, tj. do dnia 30 czerwca 2016 r. O wyznaczeniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl, począwszy od dnia niniejszego zawiadomienia, tj. od 29 kwietnia 2016 r. do planowanego dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1_ oraz art. 515 § 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą _łączenie się przez przejęcie_, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej _spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółek przejmowanych, dysponującym 100% udziałów w kapitałach zakładowych spółek przejmowanych_ oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm