pieniadz.pl

PKM Duda SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-18
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
_pełna nazwa emitenta_
DUDA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
02-699 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kłobucka 25
_ulica_ _numer_
022 319 94 00 022 319 94 01
_telefon_ _fax_
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
_e-mail_ _www_
699-17-81-489 411141076
_NIP_ _REGON_
Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2013 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów. towarów i materiałów 1 470 856 1 688 424 351 476 403 052
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 27 692 31 704 6 617 7 568
III. Zysk _strata_ brutto 18 563 20 313 4 436 4 849
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 15 037 22 625 3 593 5 401
Zysk _strata_ netto, z tego przypadający :
V. akcjonariuszom podmiotu dominującego 15037 22 625 3593 5 401
akcjonariuszom niekontrolującym
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 74 641 36789 17 836 8782
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 627 -8794 -11 859 -2099
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -27 265 -2 532 -6 515 -604
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 251 25 463 -538 6 078
X. Aktywa, razem 728 330 687 682 170 909 161 341
XI. Zobowiązania, razem 352 864 323 608 82 803 75 923
XII. Zobowiązania długoterminowe 91 025 110 819 21 360 26 000
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 261 840 212 789 61 443 49 924
XIV. Kapitał własny 375 465 364 074 88 106 85 417
XV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 65 236 65 223
XVI. 27 800 229 27800229 27 800 229 27800229
XVII. Zysk _strat_ na jedną akcję zwykłą _w zł/eur_ 0,54 0,81 0,13 0,19
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/eur_ 13,51 13,10 3,17 3,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm