pieniadz.pl

PKM Duda SA
Raport roczny SA-R 2015

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2015
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2016-03-18
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
_pełna nazwa emitenta_
DUDA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
02-699 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kłobucka 25
_ulica_ _numer_
022 319 94 00 022 319 94 01
_telefon_ _fax_
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
_e-mail_ _www_
699-17-81-489 411141076
_NIP_ _REGON_
Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.z/s w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 122 210 1 288 199 268 163 307 512
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 402 8 872 1 769 2 118
III. Zysk _strata_ brutto 5 180 6 760 1 238 1 614
IV. Zysk _strata_ netto 2 327 6 699 556 1 599
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 029 14 175 10 282 3 384
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 215 -366 -8 654 -87
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 483 -2 347 -2 027 -560
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 669 11 462 -399 2 736
IX. Aktywa, razem 485 443 448 756 113 914 105 285
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 243 942 209 474 57 243 49 146
XI. Zobowiązania długoterminowe 55 707 63 434 13 072 14 883
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 178 000 131 453 41 769 30 841
XIII. Kapitał własny 241 501 239 282 56 670 56 139
XIV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 65 236 65 223
XV. Liczba akcji _w szt._ 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,08 0,24 0,02 0,06
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,08 0,24 0,02 0,06
XVIII. 8,69 8,61 2,04 2,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8,69 8,61 2,04 2,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm