pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
DELKO S.A. Handel hurtowy _hah_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
63-100 Śrem
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gostyńska 51
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
785-10-03-396 630306168
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 280 132 245 410 63 950 59 362
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 113 6 213 1 852 1 503
III. Zysk _strata_ brutto 7 179 5 608 1 639 1 357
IV. Zysk _strata_ netto 5 896 4 451 1 346 1 077
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 376 5 342 -771 1 292
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 087 -3 030 -248 -733
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 122 -2 828 713 -684
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 341 -516 -306 -125
IX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,99 0,74 0,23 0,18
X. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r.
XI. Aktywa, razem 181 358 156 933 40 980 36 826
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 458 107 199 28 801 25 155
XIII. Zobowiązania długoterminowe 13 584 12 452 3 069 2 922
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 113 874 94 747 25 731 22 233
XV. Kapitał własny 53 900 49 734 12 179 11 671
XVI. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 351 1 403
XVII. 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł / EUR_ 9,01 8,32 2,04 1,95
XIX. dane jednostkowe półrocze/2016 półrocze/2015 półrocze/2016 półrocze/2015
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 201 661 189 525 46 036 45 844
XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 111 1 642 482 397
XXII. Zysk _strata_ brutto 5 363 4 031 1 224 975
XXIII. Zysk _strata_ netto 5 012 3 668 1 144 887
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 745 6 764 -398 1 636
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 300 -1 196 68 -289
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 461 - 6 093 334 -1 474
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 -525 4 -127
XXVIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,84 0,61 0,19 0,15
XXIX. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r. 30.06.2016 r. 31.12.2015 r.
XXX. Aktywa, razem 114 036 86 327 25 768 20 257
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 264 39 834 14 521 9 347
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 491 573 337 134
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 62 773 39 261 14 184 9 213
XXXIV. Kapitał własny 49 772 46 493 11 247 10 910
XXXV. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 351 1 403
XXXVI. Liczba akcji _w szt._ 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł / EUR_ 8,32 7,77 1,88 1,82


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcję
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
NBP ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2016 r. - 1
EUR = 4,3805 PLN oraz I półrocza 2015 r. - 1 EUR = 4,1341 PLN;poszczególne
pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną akcję
przeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień 30.06.2016 r.
- 1 EUR = 4,4255 PLN i dzień 31.12.2015 r. - 1 EUR = 4,2615 PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm