pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
61-819 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stanisława Taczaka 13
_ulica_ _numer_
+48 61 623 28 00 +48 61 623 28 53
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
7781450539 300709350
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 36 223 38 478 8 269 9 307
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _17 811_ 2 982 _4 066_ 721
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _11 857_ 327 _2 707_ 79
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej _12 041_ 47 _2 749_ 11
V. Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
_12 041_ 47 _2 749_ 11
VI. Całkowite dochody ogółem _21 237_ 37 310 _4 848_ 9 025
VII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
_21 237_ 37 310 _4 848_ 9 025
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 787 _49 684_ 4 745 _12 018_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 612 5 571 5 619 1 348
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _44 329_ 35 047 _10 120_ 8 477
XI. Przepływy pieniężne netto razem 1 070 _9 067_ 244 _2 193_
XII. Podstawowy zysk _strata_ na jedną akcję _w złotych / EUR_ -0,28 0,50 _0_ 0
XIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w złotych / EUR_ -0,28 0,50 _0_ 0
XIV. STAN NA DZIEŃ 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
XV. Aktywa razem 696 715 861 845 157 432 205 475
XVI. Kapitały własne 546 247 657 665 123 432 156 796
XVII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 546 247 657 665 123 432 156 796
XVIII. Zobowiązania 91 818 148 278 20 747 35 351
XIX. Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną 58 650 55 902 13 253 13 328
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XX. Przychody ze sprzedaży 5 798 10 955 1 323 2 650
XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 646 2 122 376 513
XXII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _32 515_ 975 _7 422_ 236
XXIII. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej _32 699_ 695 _7 464_ 168
XXIV. Całkowite dochody ogółem _42 563_ 695 _9 716_ 168
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 773 132 2 688 32
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _8_ 202 _2_ 49
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _11 752_ _383_ _2 683_ _93_
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 13 _49_ 3 _12_
XXIX. Podstawowy zysk na jedną akcję _w złotych / EUR_ -0,57 0,01 0,00 0,00
XXX. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w złotych / EUR_ -0,57 0,01 0,00 0,00
XXXI. STAN NA DZIEŃ 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
XXXII. Aktywa razem 636 611 861 002 143 851 205 274
XXXIII. Kapitały własne 599 560 819 759 135 479 195 442
XXXIV. Zobowiązania 37 051 41 243 8 371 9 832


Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:


* pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych


przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP,


obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten
wyniósł:


- za okres bieżący - 4,3805


- za okres poprzedni - 4,1341


* pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP,


obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:


- za okres bieżacy - 4,4255


- za okres poprzedni - 4,1944


- na dzień 31 grudnia 2015 - 4,2615W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm