pieniadz.pl

Wybór biegłego rewidenta

16-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-16
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu _zwanej dalej "Emitentem", "Spółką"_ informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 r. otrzymał podpisaną uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 sierpnia 2016 r. _dalej zwaną: "Uchwałą"_.
Z treści Uchwały wynika, iż Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, na podstawie § 24 punkt 3 statutu Spółki, wybrać spółkę: Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu _kod pocztowy: 61-131_ przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisaną pod numerem KRS 0000407558 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _zwaną dalej: "Biegłym Rewidentem"_ – do przeprowadzenia:
1_ badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wyrażenia opinii o nich i sporządzenia raportów z badań;
2_ badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wyrażenia opinii o nich i sporządzenia raportów z badań;
3_ przeglądów _jednostkowych_ śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i sporządzenia raportów z przeglądów;
4_ przeglądów _skonsolidowanych_ śródrocznych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i sporządzenia raportów z przeglądów.

Wybrany przez Radę Nadzorczą Biegły Rewident jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, tj. _Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami_, wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Biegłego Rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wcześniej Spółka korzystała z innych poza audytem usług świadczonych przez spółki z grupy Grant Thornton tj.:
1_ Emitent zlecił spółce z grupy Grant Thornton sporządzenie finansowego due dilligence odnoszącego się do wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa Małpka S.A. Raport z takiego badania został sporządzony w czerwcu 2013 r.;
2_ Emitent zlecił spółce z grupy Grant Thornton zbadanie prawdziwości i rzetelności sprawozdania zarządu Emitenta przygotowanego w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i pokrycia go wkładami niepieniężnymi w postaci akcji spółki Małpka S.A., jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada, co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej. Stosowna opinia została sporządzona w lipcu 2013 r.;
3_ Spółka zależna od Emitenta – "Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zleciła spółce z grupy Grant Thornton sporządzenie opinii w zakresie zbycia wyodrębnionej części lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Ponadto, spółka Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z grupy Grant Thornton była audytorem Emitenta za 2015 rok.

Umowa winna zostać zawarta na okres pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm