pieniadz.pl

Complex SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

15-05-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-05-15
COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
92-312 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Papiernicza 7
(ulica) (numer)
042 6777777 042 6777841
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.complexmetal.com
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 458 34 546 6 315 8 277
II. Koszt własny sprzedaży 19 114 27 161 4 562 6 507
III. Zysk (strata) na sprzedaży 818 (730) 195 (175)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 050 2 009 251 481
V. Zysk (strata) brutto 168 857 40 205
VI. Zysk (strata) netto 87 692 21 166
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,00 0,03 0,00 0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 668 1 552 637 372
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (169) (776) (40) (186)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 601) (1 108) (621) (265)
XI. Aktywa razem 181 561 181 861 43 526 43 852
XII. Zobowiązania razem 102 725 102 440 24 627 24 701
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 81 408 79 755 19 516 19 231
XIV. Kapitał własny 78 836 79 421 18 900 19 151
XV. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 12 226 12 297
XVI. Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
XVII. 3,07 3,09 0,73 0,75
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 425 2 379 579 570
XIX. Koszt własny sprzedaży 534 5 127 1
XX. Zysk (strata) na sprzedaży (228) (457) (54) (109)
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (304) (353) (73) (85)
XXII. Zysk (strata) brutto (573) (439) (137) (105)
XXIII. Zysk (strata) netto (498) (365) (119) (87)
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 144) 1 249 (989) 299
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 (659) 5 (158)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 202 (490) 1 003 (117)
XXVIII. Aktywa razem 104 696 103 419 25 099 24 937
XXIX. Zobowiązania razem 26 926 25 375 6 455 6 119
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 19 232 16 750 4 611 4 039
XXXI. Kapitał własny 77 770 78 044 18 644 18 818
XXXII. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 12 226 12 297
XXXIII. Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
XXXIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,05 3,06 0,73 0,74


Dane w kolumnie za I Q 2013 oraz za okres
od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. w pozycjach dotyczących sprawozdania z
sytuacji finansowej prezentują dane na dzień 31.12.2013 r. a nie na
dzień 31.03.2013 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm