pieniadz.pl

Comp Safe Support SA
Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016 roku

20-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-20
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr 22/2016 oraz raportu bieżącego z dnia 15 września 2016 r. nr 24/2016 niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2016 r. na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A., podjęta została następująca uchwała:

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadków Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji serii I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2014 _"Obligacje"_ wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Emitenta z dnia 30 _trzydziestego_ czerwca 2014 _dwa tysiące czternastego_ roku, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 21 _dwudziestego pierwszego_ lipca 2014 _dwa tysiące czternastego_ roku oraz uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 _dwudziestego drugiego_ lipca 2014 _dwa tysiące czternastego_, z uwagi na:
a_ _i_ wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 _h_ lit. A warunków emisji Obligacji oraz _ii_ wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji obligacji serii I/2015 opisanego w pkt 8.1 _h_ lit. A warunków emisji obligacji serii I/2015, co doprowadzało do wystąpienia _iii_ Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 _j_ warunków emisji Obligacji oraz _iv_ Przypadku Naruszenia warunków emisji obligacji serii I/2015 opisanego w pkt 8.1 _j_ warunków emisji obligacji serii I/2015,
b_ treść pkt 8.3 warunków emisji Obligacji, oraz
c_ deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii za każdą Obligację w wysokości 0,5 p.p. wartości nominalnej każdej Obligacji płatnej za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
pod warunkiem:
1. utrzymania współczynnika opisanego w pkt 8.1 _h_ lit. A tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4,5 w terminie do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku; oraz
2. zapłaty przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii, o której mowa pkt c_ powyżej w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
postanawia:
1. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji opisanego w pkt 8.1 _h_ lit. A tj. naruszenia wskaźnika finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku;
2. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji opisanego w pkt 8.1 _j_ tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji Emitenta w zw. z naruszeniem pkt 8.1 _h_ lit. A warunków emisji obligacji serii I/2015 - do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku.
Tak długo jak spełniony będzie powyższy warunek, Obligatariusze nie mają prawa żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z powyżej opisanymi przypadkami naruszeń warunków emisji Obligacji.
§ 2
Emitent wypłaci Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię, o której mowa w § 1 pkt c niniejszej uchwały w przypadku: wyrażenia zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 _h_ lit. A oraz 8.1 _j_ warunków emisji obligacji serii I/2015 w terminie do końca 2017 roku _dla uniknięcia wątpliwości niniejsza zgoda będzie także dotyczyła współczynnika badanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z pkt 10.1. lit a warunków emisji obligacji serii I/2015_.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2015 zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 _h_ lit. A oraz 8.1 _j_ warunków emisji obligacji serii I/2015 w terminie do końca 2017 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm