pieniadz.pl

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych zawartej z PKO BP S.A.

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych zawartej z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dalej: "CNT", "Emitent"_ informuje, że w dniu 21 października 2016 roku Emitent powziął od spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Spółka zależna"_ informację o zawarciu w tym samym dniu z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych _"Aneks"_, o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 68/2016.

Na mocy Aneksu strony dokonały zmiany prawnych zabezpieczeń roszczeń Banku z tytułu realizacji gwarancji w ten sposób, że poręczenie wekslowe mające stanowić jedno z zabezpieczeń ww. umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych z limitem do 35 mln zł zostało zastąpione zabezpieczeniem w postaci przelewu _wpłaty_ na rachunek Banku przez Spółkę zależną środków pieniężnych w wysokości 10% kwoty wystawianych gwarancji, przy czym weksel własny in blanco z wystawienia Spółki zależnej wraz z deklaracją wekslową w dalszym ciągu stanowi jedno z zabezpieczeń umowy ramowej.

Jednocześnie w związku z zawarciem Aneksu, strony postanowiły, że dotychczasowe poręczenia udzielone przez CNT stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki zależnej z tytułu udzielonych jej przez Bank gwarancji _w tym w szczególności te, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 60/2016 oraz 104/2015_ wygasły w dniu dzisiejszym, w związku z zawarciem przez Spółkę zależną ww. umowy przelewu, wystawieniem przez Spółkę zależną weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowieniem pozostałych przewidzianych w umowie zabezpieczeń. W konsekwencji powyższego z dniem wejścia Aneksu w życie wygasły dotychczasowe poręczenia wekslowe Emitenta dotyczące udzielonych przez Bank Spółce zależnej gwarancji, a Emitent nie będzie udzielał kolejnych poręczeń w ramach korzystania przez Spółkę zależną z udzielonego jej przez Bank limitu gwarancji do kwoty 35 mln zł.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-01

+ więcej
  • EUR euro 4,5312 -0,14%  -0,64gr
  • USD dolar 4,2399 -0,38%  -1,60gr
  • GBP funt 5,2707 +0,27%  +1,40gr
  • CHF frank 4,6572 -0,30%  -1,38gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm