pieniadz.pl

Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Obrót S.A.

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Obrót S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dalej: "CNT", "Emitent"_ informuje, że w dniu 30 września 2016 roku Emitent powziął od spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ informację o zawarciu w tym samym dniu aneksu do znaczącej umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej w dniu 12 kwietnia 2011 roku w ramach umowy ramowej opartej na standardach EFET z dnia 1 czerwca 2009 roku, na podstawie, której Spółka zależna sprzedaje energię elektryczną do Polenergii Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie _"Aneks"_. O poprzednim aneksie wydłużającym okres obowiązywania ww. umowy sprzedaży energii elektrycznej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 99/2015.

Zgodnie z Aneksem, okres obowiązywania ww. umowy sprzedaży energii elektrycznej został przedłużony z 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że Aneks zawarty został pod warunkiem otrzymania przez Spółkę zależną zgody Rady Nadzorczej GET EnTra Sp. z o.o. na jego zawarcie. Maksymalna szacunkowa wartość dostaw energii elektrycznej w okresie o jaki umowa sprzedaży została przedłużona to ok. 115 mln zł z terminem dostawy przypadającym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w okresie od stycznia do końca września 2016 r. w ramach ww. umowy ramowej Spółka zależna zawierała z Polenergią Obrót S.A. transakcje sprzedaży i zakupu energii elektrycznej o łącznej wartości ok. 9 mln zł. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od stycznia 2016 r. do końca października 2016 r.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane przez Spółkę zależną dokonywane są w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zabezpieczenie należności Spółki zależnej wynikających z w/w umowy sprzedaży stanowi nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa w kwocie ok. 12 mln zł.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Pozostałe warunki ww. umowy sprzedaży energii elektrycznej nie odbiegają znacząco od powszechnie stosowanych warunków i standardów rynkowych charakterystycznych dla tego typu umów i transakcji.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że bieżąca działalność handlowa GET EnTra Sp. z o.o. prowadzona jest poprzez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz poprzez transakcje bilateralne głównie w oparciu o umowy ramowe. Obroty wygenerowane od początku 2016 r. w ramach obowiązującej między Spółką zależną a Polenergią Obrót S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej stanowią przy tym ok. 15% ogólnych obrotów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej dokonywanej przez Spółkę zależną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm