pieniadz.pl

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

12-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-12
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. _dalej jako "Emitent"_ informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 12 sierpnia 2016 roku prac nad agregacją oraz weryfikacją danych finansowych realizowanych na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne jednostkowe wyniki za I półrocze 2016 r.
- przychody ze sprzedaży w wysokości 4 098 tys. PLN
- strata netto za okres w wysokości - 970 tys. PLN.
Na niższe przychody okresu sprawozdawczego wpływ miały w szczególności następujące czynniki:
- większość kontraktów budowlanych realizowanych przez Emitenta zakończyła się w 2015 roku, a realizacja nowych kontraktów jeszcze się nie rozpoczęła,
- realizacja jednego z najistotniejszych kontraktów Emitenta _"Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze"_ została przesunięta na kolejne okresy z powodu przejściowego wstrzymania finansowania przez Budżet Państwa; informacje będące obecnie w posiadaniu Emitenta wskazują, że finansowanie zostanie podjęte dopiero początkiem 2017 roku. Brak przychodów z tego Projektu ma znaczny wpływ na zmniejszenie przychodów Emitenta,
- zaangażowanie Emitenta na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego w czynności związane z planowaną transakcją zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie, która nie doszła do skutku _Raport bieżący nr 57/2016_ oraz z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową _trwającą od lutego 2016 roku do 28 lipca 2016 roku_. Zapisy umowy kredytu zawartej z mBank S.A. w dniu 8 lutego 2016 roku, _o której Emitent informował w raportach bieżących_ będącej podstawą finansowania planowanej akwizycji, nie zezwalały Emitentowi na ubieganie się o pozyskanie kontraktów budowlanych.

Wstępne skonsolidowane wyniki za I półrocze 2016 r.
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 499 099 tys. PLN
- strata netto za okres w wysokości - 857 tys. PLN.
Na wyniki skonsolidowane okresu sprawozdawczego wpływ miały w szczególności następujące czynniki:
- niższe przychody uzyskane w okresie sprawozdawczym przez Emitenta;
- znaczne zwiększenie _wzrost o 170% względem I półrocza 2015 r._ przychodów zrealizowanych przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. w związku z działalnością handlową obejmującą obrót energią elektryczną;
- stosując zasady ostrożnej wyceny spółka zależna - GET EnTra Sp. z o.o. utworzyła rezerwę na wypadek przyszłych skutków rozliczenia transakcji zawartych na dostawę energii elektrycznej w II połowie 2016 r. w wysokości 1.000 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczne dane finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Spółka opublikuje w skonsolidowanym raporcie półrocznym _PSr_ za I półrocze 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm