pieniadz.pl

PSr

25-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
CPD S.A.
_pełna nazwa emitenta_
CPD S.A. Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-677 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Cybernetyki 7B
_ulica_ _numer_
+48 22 321 05 00 +48 22 321 05 01
_telefon_ _fax_
info@celtic.pl www.celtic.pl
_e-mail_ _www_
67722866258 120423087
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży netto 9 705 9 046 2 215 2 188
II. Zysk / strata z działanosci operacyjnej 4 153 -1 485 948 -359
III. Zysk / strata przed opodatkowaniem -2 578 -2 122 -589 -513
IV. Zysk / strata netto -3 668 -848 -837 -205
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 676 -5 375 -1 981 -1 300
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 481 -26 051 -1 708 -6 301
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 779 37 298 634 9 022
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 378 5 872 -3 054 1 420
IX. Zysk /strata netto na akcję -0,11 -0,03 -0,03 -0,01
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,13 -0,10 -0,03 -0,02
XI. 06.2016 12.2015 06.2016 12.2015
XII. Aktywa razem 722 855 711 477 163 339 166 955
XIII. Zobowiązania razem 275 783 260 646 62 317 61 163
XIV. Zobowiązania długoterminowe 234 158 235 126 52 911 55 174
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 41 625 25 520 9 406 5 989
XVI. Kapitał własny 447 072 450 831 101 022 105 792
XVII. Kapitał zakładowy 3 286 3 286 743 771


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec
każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca
2016 r. - 4,3805 PLN/EUR _od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 r. -
4,1341 PLN/EUR_.Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30 czerwca
2016 r., który wynosił 4,4255 PLN/EUR i na 31 grudnia 2015 r., który
wynosił 4,2615 PLN/EUR.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-16

+ więcej
  • EUR euro 4,6928 +0,20%  +0,96gr
  • USD dolar 4,6282 +1,81%  +8,23gr
  • GBP funt 5,5711 +0,64%  +3,54gr
  • CHF frank 4,8784 +0,96%  +4,66gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm