pieniadz.pl

CAM Media SA
PSr

01-09-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
PKF Consult Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21328 20517 5159 4910
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6412 727 -1551 174
III. Zysk (strata) brutto -7176 166 -1736 40
IV. Zysk (strata) netto -7447 -339 -1801 -81
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 -4991 21 -1191
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4571 -1424 -1106 -341
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3034 5324 734 1274
VIII. Przepływ pieniężne netto, razem -1451 -1090 -351 -261
IX. Aktywa razem 58550 58864 13959 13810
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40890 33770 9749 7923
XI. Zobowiązania długoterminowe 15865 9994 3783 2345
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 25025 23776 5966 5578
XIII. Kapitał własny 17660 25093 4210 5887
XIV. Kapitał zakładowy 728 728 174 171
XV. Liczba akcji 7284500 7284500 7284500 7284500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,02 0,01 -0,25 0
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,02 0,01 -0,25 0
XVIII. 2,36 3,41 0,56 0,80
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,36 3,41 0,56 0,80
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Wybrane dane finansowe (IX-XIV oraz XVIII-XIX) zaprezentowane są na
30.06.2015 r. oraz na 31.12.2014 r. Dane bilansowe za 2015 przeliczono
wg kursu średniego EUR wg tabeli NBP na 30 czerwca 2015 roku w wysokości
4,1944 zł, natomiast dane rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych wg kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca, który
wyniósł 4,1341 zł. Dane porównywalne przeliczone wg analogicznych kursów
za 2014 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm