pieniadz.pl

CAM Media SA
Zawarcie znaczącej umowy

13-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-13
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd CAM Media S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał dokumenty, z których wynika, że Synergic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Synergic") (jednostka zależna od Emitenta), otrzymała w dniu 13 sierpnia 2015 roku pisemne zlecenia od domu mediowego z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie ekspozycji reklamowych.
W wyniku udzielenia wskazanych wyżej zleceń łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z tym domem mediowym w okresie od dnia 17 lutego 2015 roku tj. od dnia przekazania poprzedniej informacji na temat umów zawartych z tym domem mediowym (por. RB 5/2015) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z tym domem mediowym, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 17 lutego 2015 roku jest równa kwocie 2.137.190,88 zł brutto.
Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa zawarta w oparciu o zlecenie z dnia 3 czerwca 2015 roku, którego przedmiotem było przeprowadzenie w okresie od 1 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku przez Synergic na zlecenie domu mediowego ekspozycji reklamowej dla producenta napojów alkoholowych. Wartość zlecenia była równa kwocie 441.833,48 zł netto (543.455,18 zł brutto). Strony nie uzgodniły żadnych postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki wykonania tego zlecenia nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zleceń.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm