pieniadz.pl

CAM Media SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-05-15
CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5063 7176 1207 1713
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4569) 381 (1089) 91
III. Zysk (strata) brutto (4850) 98 (1156) 23
IV. Zysk (strata) netto (4818) 186 (1148) 44
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (886) (8877) (211) (2119)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1567) (90) (373) (21)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5131 7736 1223 1847
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2679 (1231) 639 (294)
IX. Aktywa razem 61127 58864 14949 13810
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40838 33770 9987 7923
XI. Zobowiązania długoterminowe 16130 9994 3945 2345
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24708 23776 6043 5578
XIII. Kapitał własny 20289 25093 4962 5887
XIV. Kapitał zakładowy 728 728 178 171
XV. Liczba akcji 7284500 7284500 7284500 7284500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,66) 0,03 (0,16) 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,66) 0,03 (0,16) 0,01
XVIII. 2,72 3,41 0,66 0,80
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,72 3,41 0,66 0,80
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Powyższe dane za rok
2014 i 2015 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad.
Pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2015 oraz 31 grudnia 2014 r.;
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na koniec każdego
miesiąca okresu sprawozdawczego.
Dane porównywalne dla poz. IX-XIV oraz XVIII-XIX
zaprezentowano na dzień 31.12.2014 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm