pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.

17-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-17
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej "Spółka"_, informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 71.250.000 zł na kwotę 71.525.513 zł w związku z emisją 275.513 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które zostały wydane na skutek złożonych oświadczeń przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2014 roku, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2014 roku, dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2016.

Po wydaniu w/w. akcji zwykłych na okaziciela serii O kapitał zakładowy Spółki wynosi 71.525.513 zł _słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzynaście złotych_ i dzieli się na 71.525.513 _siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzynaście_ akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja, w tym:
a_ 5.000.000 _słownie: pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b_ 2.500.000 _słownie: dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c_ 2.013.720 _słownie: dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia_ akcji zwykłych na okaziciela serii C;
e_ 2.807.120 _słownie: dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia_ akcji zwykłych na okaziciela serii D;
f_ 2.500.000 _słownie: dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii E;
g_ 4.940.280 _słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela serii F;
h_ 9.880.560 _słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela serii G;
i_ 358.320 _słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia_ akcji zwykłych na okaziciela serii H;
j_ 15.000.000 _słownie: piętnaście milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii I;
k_ 330.492 _słownie: trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa_ akcji zwykłych na okaziciela serii J;
l_ 669.508 _słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem_ akcji zwykłych na okaziciela serii K;
ł_ 750.000 _słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii L;
m_ 4.500.000 _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii M;
n_ 20.000.000 _słownie: dwadzieścia milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii N;
o_ 275.513 _słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzynaście_ akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Każda akcja daje prawo do 1 _słownie: jednego_ głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 71.525.513 _siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzynaście_ głosów.

Spółka informuje, że do dnia dzisiejszego nie doręczono jej postanowienia o rejestracji wyżej opisanej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Spółka powzięła informację o ich dokonaniu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt. 2_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 9_ rozporządzania Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm