pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.O. "Bytom" S.A.

07-12-2004


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 23 / 2004
Data sporządzenia: 2004-12-07
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.O. "Bytom" S.A.
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 grudnia 2004r. (czwartek) na godz. 11.00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26a (naprzeciwko Opery Śląskiej)

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, a nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy , o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, skierowanej do wierzycieli Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji, a nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy , o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, skierowanej do indywidualnego inwestora
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji, a nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy , o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
10. Zamkniecie obrad.


Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust.1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
i nie więcej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) dzielących się na:
 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda ,
 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
 nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
 nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,
 nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.


Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi k.s.h.
Zaświadczenia biur maklerskich, wydane w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu – należy składać w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34 , w dni powszednie, w godz. od 9.00 do 15.00.
Zamknięcie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, nastąpi w dniu 22 grudnia 2004r. (środa), o godz. 15.00

Projekty uchwał i materiały na Zgromadzenie wyłożone będą w siedzibie Spółki od 21 grudnia 2004r.

Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w Sekretariacie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.


Podstawa Prawna:
§ 28 ust1 pkt 1 i 2 RG rynku nieurzędowego załącznik nr 3

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm