pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Raport roczny R 2015

08-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-08
BYTOM SA
_pełna nazwa emitenta_
BYTOM Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
31 - 864 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
_ulica_ _numer_
12 64 67 800
_telefon_ _fax_
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
_e-mail_ _www_
626-000-31-74 003550818
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 130 823 103 857 31 261 24 791
II. Zysk z działalności operacyjnej 14 333 6 393 3 425 1 526
III. Zysk brutto 13 500 4 950 3 226 1 182
IV. Zysk netto 12 504 5 325 2 988 1 271
V. Całkowite dochody ogółem 12 504 5 325 2 988 1 271
VI. Aktywa razem 73 199 66 378 17 177 15 573
VII. Zobowiązania długoterminowe 907 248 213 58
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 029 38 828 7 516 9 110
IX. Kapitał własny 39 667 26 418 9 308 6 198
X. Kapitał zakładowy 71 250 71 250 16 719 16 716
XI. Średnia ważona akcji zwykłych 71 250 000 71 250 000 71 250 000 71 250 000
XII. Wartość księgowa na akcję _zł/eur_ 0,56 0,37 0,13 0,09
XIII. Zysk netto na akcję _zł/eur_ 0,18 0,07 0,04 0,02
XIV. Rozwodniony zysk na akcję _zł/eur_ 0,17 0,07 0,04 0,02
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 125 - 2 250 3 853 -537
XVI. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej - 2 258 160 -540 38
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 887 1 066 -3 318 254


Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na
EUR według następujących kursów:- pozycje ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego z 12 miesięcy okresu zakończonego 31 grudnia 2015
r. i 31 grudnia 2014 r., tj. odpowiednio za rok 2015: 4,1848 i za rok
2014: 4,1893;- pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej -
kurs średni NBP na dzień 31.12.2015 r.: 1 EUR= 4,2615 oraz na dzień 31
grudnia 2014 r.: 1 EUR=4,2623Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm