pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej

25-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-25
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A., działając na podstawie art. § 5 ust 1 pkt. 3) rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż Bytom S.A. zawarł w dniu 25 listopada 2015 r. z ING Bankiem Śląskim aneks do Umowy Wieloproduktowej, w wyniku którego przedłużono czas trwania umowy do 30 kwietnia 2017 r. Posiadany przez Spółkę limit w wysokości 21.500.000 zł nie uległ zmianom.
W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z poniższych produktów:
- kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 8.000.000 zł,
- linii na akredytywy do kwoty 10.000.000 zł,
- linii na gwarancje bankowe do wysokości 7.000.000 zł,
- transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelności odwrotnego w wysokości 1.750.000 EUR,
przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 21.500.000 zł.

Zabezpieczeniami udzielonego Spółce limitu w ramach Umowy Wieloproduktowej są: cesja wierzytelności, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom i Intermoda, zastaw rejestrowy na zapasach, gwarancja udzielona przez Bank BGK. Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.
Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę:
Umowa została uznana za istotną z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm