pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Raport kwartalny Q 3/2015

09-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-09
BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31 - 864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
(ulica) (numer)
12 64 67 800
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 91 974 72 751 22 117 17 403
II. Zysk z działalności operacyjnej 9 537 3 207 2 293 767
III. Zysk brutto 8 946 2 354 2 151 563
IV. Zysk netto 8 661 2 579 2 083 617
V. Całkowite dochody ogółem 8 661 2 579 2 083 617
VI. Przepływy netto z działalności operacyjnej 3 489 -5 189 839 - 1 241
VII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -1 047 859 -252 205
VIII. Przepływy netto z działalności finansowej -3 086 2 884 -742 690
IX. Przepływy netto pieniężne razem -644 -1 446 -155 -346
X. Stan na 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
XI. Aktywa razem 76 538 66 378 18 057 15 573
XII. Zobowiązania długoterminowe 527 248 124 58
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 719 38 828 9 607 9 110
XIV. Kapitał własny 35 154 26 418 8 294 6 198
XV. Kapitał akcyjny 71 250 71 250 16 810 16 716
XVI. Średnia ważona akcji zwykłych 71 250 000 71 250 000 71 250 000 71 250 000
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,04 0,03 0,01
XVIII. 0,12 0,03 0,03 0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,49 0,37 0,12 0,09


Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na
EUR według następujących kursów:- pozycje ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego z 9 miesięcy okresu zakończonego 30 września 2015
r. i 30 września 2014 r., odpowiednio: 4,1585 i 4,1803;-
pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs średni NBP na dzień
30 września 2015 r.: 1 EUR = 4,2386 oraz na dzień 31 grudnia 2014 r.: 1
EUR = 4,2623.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm