pieniadz.pl

GPW
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

19-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 0201-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-19
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BUMECH S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-389 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krakowska 191
_ulica_ _numer_
32 789 38 50 32 789 38 51
_telefon_ _fax_
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
_e-mail_ _www_
954-00-05-359 272129154
_NIP_ _REGON_
Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze/2015 półrocze / 2016 półrocze /
Wybrane dane skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres I kwartału zakończonego 30.06.2016 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 513 65 865 12 216 15 932
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 4 497 9 444 1 027 2 284
III. Zysk _strata_ brutto 726 5 893 166 1 425
IV. Zysk _strata_ netto -349 2 583 -80 625
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 529 12 882 -1 034 3 116
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -915 -3 852 -209 -932
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 252 -12 929 1 199 -3 127
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -192 -3 899 -44 -943
IX. Aktywa razem 207 692 200 510 46 931 47 052
X. Aktywa trwałe 143 451 143 832 32 415 33 751
XI. Aktywa obrotowe 61 950 54 212 13 998 12 721
XII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 291 2 466 518 579
XIII. Kapitał własny 75 160 75 432 16 983 17 701
XIV. Kapitał akcyjny 64 468 64 468 14 567 15 128
XV. Zobowiązania i rezerwa na zobowiązania 132 532 125 078 29 947 29 351
XVI. - w tym krótkoterminowe 84 622 78 068 19 121 18 319
XVII. 47 910 47 010 10 826 11 032
XVIII. Liczba akcji w sztukach 64 468 029 64 468 029 64 468 029 64 468 029
XIX. Liczba akcji w sztukach 71 133 029 64 468 029 71 133 029 64 468 029
XX. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 1,17 1,17 0,26 0,27
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 1,06 1,19 0,24 0,27
XXII. Zysk netto na akcję zwykłą _zł/euro_ -0,01 0,04 -0,01 0,01
XXIII. Rozwodniony zysk netto na akcję _zł/euro_ -0,01 0,04 -0,01 0,01
Wybrane dane skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres I kwartału zakończonego 30.06.2016 roku
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 831 48 506 6 810 11 733
XXV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 4 399 10 085 1 004 2 439
XXVI. Zysk _strata_ brutto 1 231 10 548 281 2 551
XXVII. Zysk _strata_ netto 675 7 362 154 1 781
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 425 15 277 -554 3 695
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -555 -2 397 -127 -580
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 774 -10 638 633 -2 573
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -206 2 242 -47 542
XXXII. Aktywa razem 180 840 180 396 40 863 42 332
XXXIII. Aktywa trwałe 127 703 129 472 28 856 30 382
XXXIV. Aktywa obrotowe 50 846 48 408 11 489 11 359
XXXV. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 291 2 516 518 590
XXXVI. Kapitał własny 75 331 74 655 17 022 17 518
XXXVII. Kapitał akcyjny 64 468 64 468 14 567 15 128
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwa na zobowiązania 105 509 105 741 23 841 24 813
XXXIX. - w tym krótkoterminowe 67 406 65 816 15 230 15 444
XL. - w tym długoterminowe 38 103 39 924 8 610 9 369
XLI. Liczba akcji w sztukach 64 468 029 64 468 029 64 468 029 64 468 029
XLII. Liczba akcji rozwodniona w sztukach 71 133 029 64 468 029 71 133 029 64 468 029
XLIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 1,17 1,16 0,26 0,27
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 1,06 1,16 0,24 0,27
XLV. Zysk netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,01 0,11 0,00 0,03
XLVI. Rozwodniony zysk netto na akcję _zł/euro_ 0,01 0,11 0,00 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 73/2016 z dnia 2016-10-19 o treści:
BUMECH S.A. przekazuje do publicznej wiadomości drugą korektę skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2016 r. opublikowanego w dniu 30 września 2016 roku oraz skorygowanego dnia 01 października 2016 roku _dalej: Raport_. Opublikowany Raport zawierał błędy, których korekty przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm