pieniadz.pl

GPW
Znaczne pakiety akcji

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bumech S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 12.10.2016 roku Spółka otrzymała od Pana Zdzisława Gdaniec pismo na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa_, w którym zawiadamia, iż wraz z podmiotem powiązanym, tj. G Investments sp. z o.o. _dalej: GI_ w dniu 04.10.2016 roku zszedł poniżej progu 15% akcji w ogólnej ilości głosów Emitenta.

Przekroczenie progu nastąpiło w dniu 04 października 2016 roku w wyniku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym GPW 30 000 sztuk akcji Spółki.

W związku z powyższym Akcjonariusz informuje, że:
1_ liczba akcji Spółki posiadanych przez niego przed zmianą udziału wynosiła 410 012 i stanowiła 0,64% udziału
w kapitale zakładowym Spółki;
2_ liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. posiadanych przez niego przed zmianą udziału wynosiła 410 012 i stanowiła 0,64% udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.;
5_ liczba aktualnie posiadanych przez niego akcji Spółki wynosi 926 487 akcji, co stanowi 1,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki:
6_ aktualna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. posiadanych przez niego wynosi 926 487
i stanowi 1,44% udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.;
7_ podmiot od niego zależny, tj. GI posiada 7 070 800 akcji, co stanowi 10,97% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.;
8_ nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art.69 b ust 2 i 3 Ustawy;
9_ nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Na skutek zdarzeń opisanych powyżej Pan Zdzisław Gdaniec informuje, że łącznie z podmiotem powiązanym,
tj. GI:
1_ przed zmianą udziału posiadał 9 692 269 akcji, co stanowiło 15,03% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.;
2_ przed zmianą udziału posiadał 9 692 269 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,03% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki;
3_ aktualnie posiada 7 997 287 akcji, co stanowi 12,41 % udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.;
4_ aktualnie posiada 7 997 287 głosów, co stanowi 12,41 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki;
5_ nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art.69 b ust 2 i 3 Ustawy.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm