pieniadz.pl

GPW
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-09-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2016-01-31 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-09-30
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BUMECH S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-389 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krakowska 191
_ulica_ _numer_
32 789 38 50 32 789 38 51
_telefon_ _fax_
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
_e-mail_ _www_
954-00-05-359 272129154
_NIP_ _REGON_
Kancelaria Porad Finansowo - Księowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze/2015
Wybrane dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2016 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 841 65 865 12 063 15 932
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 4 556 11 253 1 040 2 722
III. Zysk _strata_ brutto 592 7 605 135 1 840
IV. Zysk _strata_ netto 484 4 295 110 1 039
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 605 12 882 -1 051 3 116
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -905 -3 852 -207 -932
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 318 -12 929 1 214 -3 127
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -192 -3 899 -44 -943
IX. Aktywa razem 209 652 206 830 47 374 48 535
X. Aktywa trwałe 145 313 134 382 32 835 31 534
XI. Aktywa obrotowe 62 048 59 083 14 021 13 864
XII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 291 13 365 518 3 136
XIII. Kapitał własny 77 139 76 950 17 431 18 057
XIV. Kapitał akcyjny 64 468 64 468 14 567 15 128
XV. Zobowiązania i rezerwa na zobowiązania 132 524 129 880 29 946 30 478
XVI. - w tym krótkoterminowe 85 853 82 870 19 400 19 446
XVII. 46 671 47 010 10 546 11 032
XVIII. Liczba akcji w sztukach 64 468 029 64 468 029 64 468 029 64 468 029
XIX. Liczba akcji w sztukach 71 133 029 64 468 029 71 133 029 64 468 029
XX. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 1,20 1,19 0,27 0,28
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 1,08 1,19 0,25 0,28
XXII. Zysk netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,01 0,07 0,00 0,02
XXIII. Rozwodniony zysk netto na akcję _zł/euro_ 0,01 0,07 0,00 0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
Wybrane dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2016 r.
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 831 48 506 6 810 11 733
XXV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 4 399 10 085 1 004 2 439
XXVI. Zysk _strata_ brutto 1 231 10 548 281 2 551
XXVII. Zysk _strata_ netto 675 7 362 154 1 781
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 425 15 277 -554 3 695
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -555 -2 397 -127 -580
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 774 -10 638 633 -2 573
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -206 2 242 -47 542
XXXII. Aktywa razem 180 840 180 396 40 863 42 332
XXXIII. Aktywa trwałe 127 703 129 472 28 856 30 382
XXXIV. Aktywa obrotowe 50 846 48 408 11 489 11 359
XXXV. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 291 2 516 518 590
XXXVI. Kapitał własny 75 331 74 655 17 022 17 518
XXXVII. Kapitał akcyjny 64 468 64 468 14 567 15 128
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwa na zobowiązania 105 509 105 741 23 841 24 813
XXXIX. - w tym krótkoterminowe 67 406 65447 15 230 15365
XL. - w tym długoterminowe 38 103 40243 8 610 9 369
XLI. Liczba akcji w sztukach 64 468 029 64 468 029 64 468 029 64 468 029
XLII. Liczba akcji rozwodniona w sztukach 71 133 029 64 468 029 71 133 029 64 468 029
XLIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 1,17 1,16 0,26 0,27
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 1,06 1,16 0,24 0,27
XLV. Zysk netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,01 0,11 0,00 0,03
XLVI. Rozwodniony zysk netto na akcję _zł/euro_ 0,01 0,11 0,00 0,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm