pieniadz.pl

GPW
Umowy zabezpieczeń związane z kredytem udzielonym przez BGK

16-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Umowy zabezpieczeń związane z kredytem udzielonym przez BGK
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2016 z dnia 26.08.2016 roku, Bumech S.A _dalej: Spółka, Emitent, Kredytobiorca, Zastawca_ informuje, iż dnia 16.09.2016 roku wpłynęły do Spółki obustronnie podpisane umowy związane z zabezpieczeniem terminowego kredytu eksportowego zawartego dnia 26.08.2016 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie _dalej: Kredytodawca, BGK, Cesjonariusz, Zastawnik_ na kwotę 4 600 000,00 EUR.

W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych i praw _zarówno obecnych jak i przyszłych, warunkowych
i bezwarunkowych, wymagalnych i niewymagalnych_, przysługujących Kredytodawcy względem Kredytobiorcy na podstawie umowy kredytu Emitent przedstawia poniżej krótką charakterystykę umów zabezpieczeniowych:1. Umowa przelewu wierzytelności z umów zawarta pomiędzy KOBUD SPÓŁKA AKCYJNA _Cedent_ a BGK _Cesjonariusz_

W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Kredytodawcy względem Kredytobiorcy, jednakże w kwocie nie mniejszej niż 1.380.000 EUR, Cedent niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo przelewa na rzecz Cesjonariusza istniejące wierzytelności wynikające z umowy zawartej pomiędzy Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. _Dłużnik_ oraz konsorcjum firm: KOBUD S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "WSCHÓD S.A."_ _dalej: Umowa_.
Jeżeli wartość wierzytelności wynikających z Umowy będzie mniejsza niż 1.380.000 EUR, Cedent zobowiązuje się dokonać przelewu praw z innej umowy zawartej w przyszłości pomiędzy Cedentem oraz Dłużnikiem lub innej umowy wskazanej przez Cesjonariusza.

2. Umowa o ustanowienie zastawów finansowych na prawach do środków pieniężnych na rachunkach bankowych zawarta pomiędzy BUMECH S.A. _Zastawca_ a BGK _Zastawnik_

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika pięć zastawów finansowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na prawach do środków pieniężnych Zastawcy w stosunku do Zastawnika wynikających z Umowy Ramowej Rachunków w związku ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na pięciu rachunkach i ewentualnie nowo otwartych w przyszłości _łącznie z wszelkimi naliczonymi odsetkami_ oraz wszelkich roszczeniach o wypłatę środków pieniężnych, w tym z lokat na rynku pieniężnym.
Każdy spośród czterech powyższych zastawów finansowych ustanawia się do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9.200.000 EUR, a zastaw piąty – do kwoty 19.700.000 PLN.

3. Umowa przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia zawarta pomiędzy BUMECH S.A. _Cedent_ a BGK _Cesjonariusz_

Cedent nieodwołalnie i bezwarunkowo przelewa na rzecz Cesjonariusza wierzytelności pieniężne i prawa z nimi związane _zarówno istniejące jak i przyszłe, warunkowe i bezwarunkowe_ przysługujące Cedentowi względem Dłużników na podstawie aktualnych i przyszłych umów ubezpieczenia majątku Cedenta.

4. Umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych na środkach trwałych zawarte pomiędzy BUMECH S.A. _Zastawca_ a BGK _Zastawnik_

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika: a_ sześć zastawów rejestrowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia – każdy z nich na kombajnie chodnikowym typu AM50 do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9.200.000 EUR _wartość bilansowa każdego kombajnu wynosi 2 056 000,00 PLN_; b_ zastaw rejestrowy na Centrum Obróbczym JetMachining o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9.200.000 EUR _wartość bilansowa wynosi 786 104,97 PLN_ oraz c_ zastaw rejestrowy na suwnicy natorowej dwudźwigarowej o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9.200.000 EUR _wartość bilansowa wynosi 197 234,56 PLN_.

5. Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych na wierzytelnościach pieniężnych z rachunków bankowych zawarta pomiędzy BUMECH S.A. _Zastawca_ a BGK _Zastawnik_

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika pięć zastawów rejestrowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wierzytelnościach pieniężnych Zastawcy w stosunku do Zastawnika wynikających z Umowy Ramowej Rachunków w związku ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na otwartych na rzecz Emitenta pięciu rachunkach i ewentualnie nowo otwartych w przyszłości _łącznie z wszelkimi naliczonymi odsetkami_. W przypadku czterech zastawów najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 9.200.000 EUR; a w przypadku jednego zastawu –
19 700 000,00 PLN.

Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Bumech
a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw, tj. BGK i jego osobami zarządzającymi.

W dniu 16.09.2016 roku do Spółki wpłynął również aneks nr 1 do kredytu eksportowego, z którego wynika,
iż umowa przelewu wierzytelności z kontraktu eksportowego nie będzie stanowiła zabezpieczenia kredytu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm