pieniadz.pl

GPW
Umowa znacząca

09-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-09
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Umowa znacząca
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
BUMECH S.A. _dalej: Spółka, Wykonawca, Emitent_ informuje, iż dnia 09.08.2016 roku została obustronnie podpisana umowa między Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju _dalej: JSW, Zamawiający_ na podstawie negocjacji przeprowadzonych w JSW. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 20 418 000,00 zł brutto _tj. 16 600 000,00 zł netto_, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania za umowę znaczącą. Przedmiotem umowy jest drążenie wyrobisk przygotowawczych dla rozcinki ściany N-3 pokl. 404/1 w JSW S.A. KWK "Pniówek". Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Spółka zobowiązuje się wykonać w terminie 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych:
1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej
w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy,
a w przypadku poniesienia przez Zamawiającego strat przewyższających ww. karę umowną Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej przez Zamawiającego.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy.
4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony brak osoby posiadającej wymagane kwalifikacje na każdej zmianie.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie JSW, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy rozpatrywane będą w trybie negocjacji z Zamawiającym.
6. Zapłata kar umownych określonych w punkcie 1, 2 oraz 4 nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.
7. Niezależnie od kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, zmniejszenia zakresu umowy, ograniczenia jej zakresu rzeczowo – finansowego bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, renegocjacji _obniżenia_ ceny, wydłużenia terminu płatności oraz odstąpienia od realizacji umowy
i jednostronnego wypowiedzenia i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania do 30 % wartości całego zamówienia własnymi siłami.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto Emitent informuje, iż od dnia 24.07.2015 roku, tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 54/2015, Spółka podpisała - zarówno samodzielnie jak i w konsorcjach - z JSW kilka umów, których wartość _nie licząc opisanej powyżej_ wyniosła 6 118 013, 20 zł netto.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm