pieniadz.pl

GPW
Znaczne pakiety akcji

01-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-01
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bumech S.A. _dalej: Spółka, Emitent, Bumech_ informuje, iż w dniu 01.08.2016 roku Spółka otrzymała od Pana Zdzisława Gdaniec pismo na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa_, w którym zawiadamia, iż wraz z podmiotem powiązanym, tj. G Investments sp. z o.o. _dalej: GI_ zszedł w dniu 28.07.2016 roku poniżej progu 15% akcji w ogólnej ilości głosów Emitenta.

Przekroczenie progu nastąpiło w dniu 28.07.2016 roku w wyniku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym GPW 30 000 sztuk akcji Spółki.

W związku z powyższym Akcjonariusz informuje, że:
1_ liczba akcji Spółki posiadanych przez niego przed zmianą udziału wynosiła 403 243 i stanowiła 0,63% udziału
w kapitale zakładowym Spółki;
2_ liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Bumech posiadanych przez niego przed zmianą udziału _zejście w dół 15 % akcji_ wynosiła 403 243 i stanowiła 0,63% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;
5_ liczba aktualnie posiadanych przez niego akcji Spółki wynosi 301 743 akcji, co stanowi 0,47% udziału
w kapitale zakładowym Spółki:
6_ aktualna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Bumech posiadanych przez niego wynosi 301 743 i stanowi 0,47% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki;
7_ podmiot od niego zależny, tj. GI posiada 9 282 257 akcji, co stanowi 14,40% udziału w kapitale zakładowym Bumech;
8_ nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69 b ust. 2 i 3 Ustawy;
9_ nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Na skutek zdarzeń opisanych powyżej Akcjonariusz poinformował, że łącznie z podmiotem powiązanym, tj. GI:
1_ przed zmianą udziału posiadał 9 685 500 akcji, co stanowiła 15,02% udziału w kapitale zakładowym Bumech;
2_ przed zmianą udziału posiadał 9 685 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,02% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki;
3_ aktualnie posiada 9 584 000 akcji, co stanowi 14,87 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta;
4_ aktualnie posiada 9 584 000 głosów, co stanowi 14,87 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki;
5_ nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69 b ust. 2 i 3 Ustawy;
6_ nie wyklucza zwiększania, jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm