pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zawarcie umowy o ustanowienie depozytu notarialnego

16-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zawarcie umowy o ustanowienie depozytu notarialnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej ("Emitent") informuje, iż dnia 15 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł ze spółką pod firmą
Greenlast Consulting Limited z siedzibą w Nikozji wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 335827 umowę o ustanowienie depozytu notarialnego celem zapewnienia realizacji jednego z warunków zawartego w zarządzeniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie o sygnaturze akt VIII GUp 66/13. Na mocy powyżej wskazanej umowy spółka pod firmą Greenlast Consulting Limited z siedzibą w Nikozji ustanowiła dnia 15 kwietnia 2015 r. depozyt notarialny w wysokości 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych zero groszy)
w celu zabezpieczenia przyszłej pomocy w ramach finansowania układu Emitenta poprzez zagwarantowanie spłaty części wierzytelności jednego z publicznoprawnych wierzycieli Emitenta, tj. Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu z wierzycielami Upadłego.
Na mocy ww. umowy depozytu notarialnego Greenlast Consulting Limited z siedzibą w Nikozji zobowiązała się złożyć przed notariuszem oświadczenie i polecić wypłacenie notariuszowi kwoty 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych zero groszy) na żądanie Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu na rachunek bankowy określony przez Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu w żądaniu w przypadku, gdy uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Upadłego w sprawie o sygnaturze VIII GUp 66/13, prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych.
Zarząd Emitenta informuje, że celem ustanowienia ww. depozytu notarialnego jest zapewnienie realizacji jednego z warunków zawartego w zarządzeniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie o sygnaturze akt VIII GUp 66/13.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm