pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Złożenie wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta wraz z propozycjami układowymi (informacja poufna)

16-02-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-16
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Złożenie wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta wraz z propozycjami układowymi (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego br. otrzymał odpis wniosku Zarządu Emitenta złożonego do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania obejmującego likwidację majątku Emitenta na postępowanie z możliwością zawarcia układu.
Wniosek Zarządu Emitenta obejmuje również propozycje układowe, obejmujące:
1. utworzenie grupy I obejmującej wierzycieli, posiadających wierzytelności z kategorii II oraz III (zgodnie z art. 342 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Zgodnie z propozycjami odsetki od dnia ogłoszenia upadłości nie są naliczane, zaś wierzytelności zostaną spłacone w całości. Spłata nastąpi w jednej racie płatnej w terminie do końca pierwszego kalendarzowego kwartału następującego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
2. utworzenie grupy II dla ING BANK ŚLĄSKI S.A. Zgodnie z propozycjami odsetki od dnia ogłoszenia upadłości nie są naliczane, odsetki oraz należności uboczne powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostają umorzone w całości zaś wierzytelność zostanie zredukowana do kwoty 1 000 000,00 zł. Spłata nastąpi jednorazowo w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne;
3. utworzenie grupy III dla pozostałych wierzycieli posiadających wierzytelności objęte układem. Zgodnie z propozycjami odsetki od dnia ogłoszenia upadłości nie są naliczane, odsetki oraz należności uboczne powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostają umorzone w całości zaś wierzytelności zostaną spłacone poprzez konwersję wierzytelności na akcje Spółki w stosunku 1 akcja za 20 groszy konwertowanej wierzytelności.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm