pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

07-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-07
BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2186 15803 523 3742
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11167 -2859 -2671 -677
III. Zysk (strata) brutto -12404 4124 -2967 977
IV. Zysk (strata) netto -12471 3892 -2983 922
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1298 -1450 311 -343
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 2702 5 640
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -655 -1018 -157 -241
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 665 234 159 55
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU 2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31
X. Aktywa razem 56435 57302 13516 13817
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64564 52723 15463 12713
XII. Zobowiązania długoterminowe 668 18731 160 4517
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 60088 30198 14391 7282
XIV. Kapitał własny -8129 4579 -1947 1104
XV. Kapitał zakładowy 520 52000 125 12539
XVI. Liczba akcji 52000000 52000000 52000000 52000000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcją zwykłą (w zł/EURO) -0,240 0,075 -0,057 0,018


Wybrane dane finansowe zgodie z paragrafem 89.1.1 Rozporządzenia
Ministra Fiannsów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie inforamcji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowychW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm