pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

27-08-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2014-08-27
BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałow 1 653 14 797 396 3 507
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 808 -2 285 -2 587 -542
III. Zysk (strata) brutto -11 574 -6 378 -2 770 -1 514
IV. Zysk (strata) netto -11 576 -6 609 -2 770 - 1 568
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 171 -2 000 520 -474
VI. Przepływy pienięzne netto z działlności inwestycyjnej 21 2 454 5 582
VII. Przepływy pienieżne netto z dzialalnosci finansowej -1 339 112 -320 27
VIII. Przepływy pieniężne netto, raze 853 566 204 27
IX. WYBRANE DANE FIANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU stan na: 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
X. Aktywa razem 56 584 57 302 13 599 13 817
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 009 52 723 15 383 12 713
XII. Zobowiązania długoterminowe 189 18 731 45 4 517
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 59 896 30 198 14 395 7 282
XIV. Kapitał własny -7 425 4 579 -1 784 1 104
XV. Kapitał zakładowy 520 52 000 125 12 539
XVI. Liczka akcji 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000
XVII. Zysk (strata) na jedna akce zwykłą (w zł/EURO) -0,22 -0,13 -0,05 -0,03


Wybrane dane finansowe zgodie z paragrafem 89.1.1 Rozporządzenia
Ministra Fiannsów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie inforamcji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowychW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm