pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

29-04-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004
(zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni roku obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
data przekazania: 2005-04-29
BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Skonsolidowany raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta)
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z
Opinią o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2004 2003 2004 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 682 28 105 7 012 6 319
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 955 566 -654 127
III. Zysk (strata) brutto -3 710 481 -821 108
IV. Zysk (strata) netto -3 080 489 -681 109
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -507 -3 867 -1 262 -820
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 971 3 315 215 703
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 840 0 1 071 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 107 -552 23 -117
IX. Aktywa, razem 13 662 10 972 3 349 2 326
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 284 11 223 4 237 2 379
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 527 1 109
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 707 10 204 2 870 2 163
XIII. Kapitał własny -3 622 -251 -887 -53
XIV. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 1 103 954
XV. Liczba akcji (w szt.) 4 500 000 4 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,68 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,80 -0,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm